A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUAN HOA

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON QUAN HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021-2022

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2010 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD  ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh mầm non năm học 2021- 2022 của Phòng Giáo dục đối với nhà trường;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn phường;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất và vị trí nơi trường đóng (Khu I: Số 8 - Tổ 5 - Ngõ 92 - Đường Nguyễn Khánh Toàn; Khu II: Số 14 - Tổ 11 - Quan Hoa - Quận Cầu Giấy).

Trường mầm non Quan Hoa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế đảm bảo công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng ký chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho trẻ. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt ít nhất 50% và 100% trẻ mẫu giáo đến cơ sở giáo dục mầm non. Duy trì 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp và được học đủ 2 buổi/ngày. 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non học hòa nhập.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm: Tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm học sinh trái tuyến.

Tuyệt đối không vận động, quyên góp thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Cá nhân chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao trước cấp trên; Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh các độ tuổi (4 độ tuổi sinh từ năm 2019 đến 2016).

Nếu trẻ đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

Nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 15 của Điều lệ trường mầm non  thì số trẻ trên mỗi lớp có thể tăng thêm nhưng nhà trường sẽ đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp/trẻ theo Quy định tại điều này và đảm bảo diện tích phòng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo ít nhất 1,5 m2 /1trẻ.

Nhà trường tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

* Chỉ tiêu được duyệt:

- Số lớp:10 trong đó: Nhà trẻ : 2, Mẫu giáo: 8

- Số học sinh: 505 trong đó:

+ NT:  90

+ MG: 415

* Chỉ tiêu tuyển mới theo độ tuổi: 148 trẻ

+ NT:  90 trẻ

+ MGB: 10 trẻ

+ MGN: 38 trẻ

+ MGL: 10 trẻ

3. Khu vực tuyển sinh:

Các tổ thuộc phường Quan Hoa:

+ Cơ sở I: Các tổ 1,3,4,5,6,8

+ Cơ sở II: Các tổ 9,10,11,14

4. Địa điểm tuyển sinh:

Cơ sở I: Số 8 - Tổ 5 - Ngõ 92 - Đường Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy

5. Thời gian tuyển sinh:

5.1. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

          Tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non đối với trẻ 5 tuổi sinh năm 2016: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.

5.2. Phương thức tuyển sinh trực tiếp:

          Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

* Lưu ý:

Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

Sau ngày 28/7/2021, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GDĐT để Phòng GDĐT báo cáo UBND quận duyệt tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 1/8/2021.

Cập nhật danh sách học sinh vào phần mềm cơ sở dữ liệu truong.hanoi.edu.vn chậm nhất ngày 3/8/2021.

6. Quy định về hồ sơ của học sinh:

- Đơn xin học (Theo mẫu )

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

7. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

          Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội đồng tuyển sinh của trường cần phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể…) đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh và học sinh.

8. Chế độ báo cáo:

Ngày 10/6/2021: Nhà trường gửi Kế hoạch tuyển sinh, Tờ trình và danh sách hội đồng tuyển sinh để Phòng Giáo dục ra Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của trường ngày.

Gửi báo cáo về Phòng giáo dục theo lịch sau:

+ Ngày 29/7/2021: gửi báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 05/8/2021:gửi báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh.

Người nhận: Đồng chí Lê Mạnh Cường chuyên viên tổ THSC, (file mềm gửi qua mail cuongpgd@caugiay.edu.vn).

Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày nhà trường gửi báo cáo về Phòng Giáo dục trước 16h qua mail của tổ mầm non.

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG:

Trường phối hợp với UBND phường và công an tổ chức điều tra trẻ trên địa bàn được phân công, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện của nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND quận phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình Phòng GDĐT phê duyệt.

Chuẩn bị máy tính kết nối Internet, cài đặt phần mềm ESAMS, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ để hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký trực tuyến.

Tuyển sinh theo kế hoạch đã được Lãnh đạo phê duyệt.

Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ...trước khi tuyển sinh ít nhất 15 ngày.Thực hiện nghiêm túc quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực truyến.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến

Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên, trình trưởng phòng GDĐT xem xét, quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của cha mẹ học sinh về mã học sinh. Hoàn thành cấp mã học sinh và mật khẩu trước 28/5/2021.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tê, ngày sinh, nơi sinh,...trong Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, dữ liệu tuyên sinh trực tuyến (nếu có), nếu các thông tin trùng khớp, cán bộ kiểm tra hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đăng ký nhập học cho con.

Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối  không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Chủ động phối hợp với Y tế phường và các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bới dịch Covid-19.

Kết thúc tuyển sinh, Nhà trường in danh sách trúng tuyển và báo cáo kết quả tuyển sinh cho UBND phường và Phòng GDĐT./.
 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND Phường;

-Lưu : VT, hồ sơ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Cao Thị Kim Thanh

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 154
Tháng 12 : 4.467